Co się zmieniło w Regulaminie Olimpiady Artystycznej na rok 2015/2016?

Nie wprowadzamy żadnej rewolucji w regulaminie, więc nie ma się czego obawiać. Zmiany, które zostały wprowadzone wynikają przede wszystkim z nowelizacji przepisów prawa, do których każda olimpiada przedmiotowa musi się dostosować. Zmiany nie mają wpływu na przebieg konkursu ani punktację.

Zmiany w skrócie:

a) określenie zasad przystąpienia do olimpiad przedmiotowych zgodne z aktualizacją rozporządzenia ministerialnego

b) uregulowanie kwestii przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania wizerunku wymagane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  i odpowiednie ustawy

UWAGA! Zmienił się wzór Karty Uczestnika. Karty Uczestnika na starym wzorze będą odrzucane z przyczyn formalnych

c) aktualizacja i weryfikacja literatury w Wytycznych Olimpiady Artystycznej.

Co z tego wynika?

– uczestnikiem Olimpiady Artystycznej mogą być także uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i laureaci wybranych konkursów

– dokładniejsze regulacje dotyczące zgód na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystania wizerunku

– nowy wzór Karty Uczestnika

– drobna aktualizacja bibliografii dla sekcji historii sztuki

Szczegółowe informacje:

Określenie zasad przystąpienia do olimpiad przedmiotowych zgodne z aktualizacją rozporządzenia ministerialnego

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1290) zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125)  zmieniliśmy zapis określający zasady przystąpienia ucznia do Olimpiady Artystycznej. Paragraf 2, ustęp drugi w Rozporządzeniu uzyskał brzmienie:

„W olimpiadzie organizowanej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, za zgodą komitetów okręgowych, mogą uczestniczyć również laureaci konkursów, rekomendowani przez komisje konkursowe, o których mowa w § 4, oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych, którzy realizują indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.”

Dotychczas zapis w Regulaminie Olimpiady Artystycznej nie uwzględniał zasadniczych szkół zawodowych ani laureatów konkursów, o których mówi § 4  rozporządzenia. Obecnie w rozdziale II Regulaminu OA punkt 1.1 został dostosowany do treści rozporządzenia, uzyskując brzmienie:

1.1      Uczestnikiem Olimpiady może być każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, w której nauka kończy się egzaminem maturalnym – zatem uczeń, który jeszcze nie ma matury. Za zgodą komitetów okręgowych, w Olimpiadzie mogą uczestniczyć również laureaci konkursów, rekomendowani przez komisje konkursowe, o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 roku, Nr 13, poz. 125 z późn. zm.), oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych, którzy realizują indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

Uregulowanie kwestii przetwarzania danych osobowych i wizerunku wymagane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  i odpowiednie ustawy

Zbieramy dane od uczniów i nauczycieli, ponieważ ich przetwarzanie jest niezbędne w toku realizacji konkursu.  W poprzednich latach już zbieraliśmy podobne zgody, ale teraz w związku z otrzymanymi zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej musimy te kwestie dodatkowo uregulować.

  1. W rozdziale II Regulaminu Olimpiady Artystycznej wprowadzono punkty dotyczące danych osobowych (3.3 Dane osobowe i 3.4 Wizerunek).
  2. Zaktualizowano oświadczenia stanowiące załącznik do Karty Uczestnika

UWAGA! Prosimy mieć na uwadze, że zmiana ważnych zapisów prawnych w Karcie Uczestnika unieważnia dawny wzór. Karty Uczestnika złożone na starym wzorze będą odrzucane z przyczyn formalnych. Podobnie we wzorze oświadczenia Przewodniczących Komisji Szkolnych dodano zapis o przetwarzaniu danych osobowych.

  1. Do wytycznych wprowadzono akapit „Prace i materiały konkursowe”. Dotychczas te zapisy znajdowały się w załączniku do Karty Uczestnika. Aby ograniczyć jej objętość i zostawić miejsce na bardzo istotne oświadczenia o przetwarzaniu danych i wykorzystaniu wizerunku, przesunęliśmy zapisy dotyczące praw autorskich do Wytycznych Olimpiady Artystycznej.

Aktualizacja i weryfikacja literatury w Wytycznych Olimpiady Artystycznej

Proponowana literatura przedmiotu dla sekcji historii muzyki nie uległa zmianie. W literaturze dla sekcji historii sztuki wprowadzono drobne aktualizacje.

Przygotowane bibliografie przewidziane są jako pomoc dla uczniów przygotowujących się do Olimpiady Artystycznej. Uczeń wybiera te pozycje, które pomogą mu w uzupełnieniu jego wiadomości, oraz te, które będą podstawą przygotowania tematu własnego zgłoszonego do eliminacji II i III stopnia. Na pewno nie jest to lista książek, które trzeba koniecznie przeczytać przed przystąpieniem do konkursu. Uczniowie mogą, a nawet powinni korzystać także z innych publikacji, oglądać dzieła i słuchać utworów muzycznych.

zapisy