Etapy Olimpiady Artystycznej

Eliminacje szkolne

Gdzie: w Twojej szkole. Jeśli Twoja szkoła nie organizuje eliminacji szkolnych, zgłoś to do sekretarza okręgowego właściwego dla Twojego okręgu – wówczas otrzymasz informację, gdzie najbliżej możesz przystąpić do eliminacji.

Kiedy: 12 grudnia 2023, godz. 11.30–13.30

Formuła egzaminu: test z wiedzy o historii muzyki/historii sztuki zawierający 40 oddzielnie punktowanych zadań (ocena: 1 pkt za prawidłowo rozwiązane jedno zadanie; maksymalnie 40 pkt). Możesz zapoznać się z testami z lat ubiegłych, żeby zorientować się, jak wyglądają.

Kwalifikacja do eliminacji okręgowych: 32 pkt

Informacja o kwalifikacjach: do 15 stycznia 2024 r. (wyłącznie drogą mejlową)

Eliminacje okręgowe

Gdzie: w miejscu wskazanym przez sekretarzy okręgowych – informację przekażemy w zawiadomieniu o kwalifikacji do etapu okręgowego.

Kiedy: 12 lutego 2024 roku, godz. 11.00–15.45.
Nie możemy ominąć ferii zimowych, ponieważ wszystkie olimpiady zgodnie z wytycznymi MEiN powinny być rozstrzygnięte do 15 kwietnia. Ominięcie ferii zimowych nie daje szansy, aby w tym terminie zrealizować wszystkie etapy Olimpiady. W planowaniu ferii weź proszę pod uwagę tę datę.

Formuła egzaminu: dwuczęściowy egzamin pisemny – wypracowanie dotyczące dziejów sztuki/ muzyki oraz test.

Obie części odbywają się tego samego dnia.

  1. Wypracowanie dotyczy wiedzy o sztuce (historii muzyki/historii sztuki). Możesz wybrać jeden z pięciu zaproponowanych tematów. Kryteria oceny znajdziesz na końcu Regulaminu Olimpiady Artystycznej.
  2. Test składa się z:
    1. 18 oddzielnie punktowanych pytań z wiedzy o sztuce: muzyce/plastyce w oparciu o konkretne dzieła muzyczne/plastyczne przedstawione za pomocą nagrań muzycznych/ilustracji; uczeń otrzymuje zestaw składający się z 18 pytań, po sześć pytań do trzech dzieł.

Kwalifikacja do eliminacji centralnych: Komisje egzaminacyjne sporządzają z protokoły zawierające imienne wykazy uczestników eliminacji i przekazują je wraz z pracami uczniów do Komitetu Głównego. Jurorzy powołani przez Komitet Główny oceniają prace uczestników, a następnie Komitet Główny kwalifikuje na tej podstawie do eliminacji centralnych tych uczniów, którzy z obu części eliminacji (egzamin pisemny i test) uzyskali łącznie: minimum 32 pkt (w tym minimum 6 pkt z egzaminu pisemnego, tj. wypracowania). Warunkiem przekazania wypracowania do sprawdzenia przez jurorów jest uzyskanie co najmniej 22 punktów z testu.

Informacja o kwalifikacjach: Biuro Organizacyjne Olimpiady Artystycznej zawiadamia mejlowo uczniów wytypowanych do eliminacji centralnych, dyrekcje szkół oraz komitety okręgowe o wynikach oraz terminie i trybie przeprowadzenia eliminacji centralnych najpóźniej na 28 dni kalendarzowych przed terminem eliminacji centralnych, czyli do 11 marca 2024 r.

Ważne: wypełnij kartę uczestnika czytelnie i bez błędów (szczególnie adres e-mail). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu poczty elektronicznej, jakość połączenia internetowego, przerwy w dostawach prądu ani żadne awarie lub błędy wynikające z kwestii technicznych oraz z niewłaściwego lub nieczytelnego wypełnienia danych kontaktowych na karcie uczestnika.

Koszty: koszty podróży i noclegu (jeśli jest konieczny z powodu godzin transportu) pokrywa organizator Olimpiady Artystycznej na podstawie biletów (także powrotnego – należy go zakupić wcześniej i skserować). W trakcie eliminacji będzie dostępna woda oraz drobny poczęstunek.

Eliminacje centralne

Gdzie: w Warszawie

Kiedy: 8–10 kwietnia 2024 r.

Formuła egzaminu: dwuczęściowy egzamin pisemny i dwuczęściowy egzamin ustny.

Egzamin pisemny składa się z:

  1. testu wiedzy o sztuce (historii muzyki/historii sztuki) zawierającego sto punktowanych poleceń. Za prawidłowe rozwiązanie każdego polecenia uzyskuje się 1 pkt (ocena: 100 poleceń x 2 : 10 = 20 pkt);
  2. opisu i analizy porównawczej dzieł sztuki – mającego formę wypracowania: w sekcji historii muzyki – na podstawie nagrań utworów muzycznych, w sekcji historii sztuki – na podstawie oryginalnych dzieł sztuki; w obu sekcjach z uwzględnieniem wskazówek zawartych w załączonej instrukcji opisu.

Egzamin ustny polega na rozmowie jurorów z uczniem:

  1. związanej z tematem własnym ucznia (rozwinięcie wybranych przez jurorów zagadnień zawartych w konspekcie tematu własnego),
  2. dotyczącej zakresu innego niż temat własny, mającej wykazać umiejętność rozpoznania i scharakteryzowania dzieła muzycznego/plastycznego na tle epoki w oparciu o nagrania muzyczne/reprodukcje dzieł sztuki.

Do części ustnej eliminacji przechodzą tylko ci uczniowie, którzy z obu części egzaminu pisemnego uzyskali łącznie 20 punktów, w tym minimum 5 z opisu i analizy porównawczej dzieł sztuki.

Wyniki: ogłoszenie końcowych wyników Olimpiady, rozdanie dyplomów, zaświadczeń i nagród następuje bezpośrednio po zakończeniu eliminacji III stopnia, czyli 11 kwietnia 2024 r. w godzinach porannych. W przypadku, gdy nie ma możliwości odbioru osobistego, dyplomy oraz zaświadczenia mogą być wysłane pocztą. Odbiór nagród możliwy jest w ciągu 30 dni kalendarzowych od zakończenia eliminacji centralnych wyłącznie w siedzibie Komitetu Głównego Olimpiady Artystycznej.

Koszty: koszty podróży, wyżywienia i noclegu pokrywa organizator Olimpiady Artystycznej. Koszty podróży są zwracane na podstawie biletów (także powrotnego – należy go zakupić wcześniej i skserować). Organizujemy noclegi i wyżywienie.