Informacje dla uczestników

Pliki do pobrania || Arkusze z poprzednich edycji

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W OLIMPIADZIE

1. Uczestnikami Olimpiady mogą być:

  • uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości
  • uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

2. W Olimpiadzie Artystycznej mogą brać udział uczestnicy poprzedniej Olimpiady, którzy nie zdobyli tytułu laureata.

3. Laureaci poprzednich Olimpiad Artystycznych mogą przystąpić do kolejnej edycji Olimpiady Artystycznej w sekcji innej niż ta, w której uzyskali tytuł laureata.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO UDZIAŁU W OLIMPIADZIE ARTYSTYCZNEJ?

1. Do 11 października 2021 roku należy zgłosić się do nauczyciela opiekuna (który zwykle przeprowadza Olimpiadę Artystyczną w szkole, najczęściej jest to nauczyciel przedmiotu związanego z tematyką Olimpiady), wypełnić Kartę Uczestnika Olimpiady wraz z załącznikiem i ustalić z nauczycielem temat własny. Karta musi zostać przekazana nauczycielowi prowadzącemu. Wytyczne dla nauczycieli znajdują się w odpowiedniej zakładce. Prosimy o nieprzesyłanie Kart Uczestnika przed eliminacjami szkolnymi do Komitetu Głównego.

2. Kartę Uczestnika można pobrać ze strony internetowej Olimpiady (zakładka „Do pobrania”). Należy wypełnić wszystkie pola wyraźnym drukowanym pismem. Karty niekompletne będą odrzucane ze względów  formalnych. Prosimy o pobieranie aktualnego wzoru ze strony internetowej.

3. Eliminacje szkolne organizuje i przeprowadza Szkolna Komisja Olimpiady. Szkoła, która z powodu pojedynczych zgłoszeń kandydatów lub z innych przyczyn nie zamierza organizować eliminacji, ma obowiązek zapewnić uczniom udział w eliminacjach w jednej z najbliższych szkół, przesyłając wcześniej do dyrekcji tej szkoły dokładne dane ucznia przystępującego do Olimpiady.

ZASADY OPRACOWANIA TEMATU WŁASNEGO

1. Temat własny może mieć charakter monograficzny (twórczość konkretnego artysty, analiza grupy dzieł lub jednego wybitnego dzieła, charakterystyka kierunku albo szkoły) lub przekrojowy (przedstawienie konkretnego problemu artystycznego w różnych epokach), tematy przekrojowe nie powinny jednak być formułowane zbyt szeroko.

2. Do prezentacji tematu własnego można przygotować materiał ilustracyjny. Jedyną możliwą formą ilustrowania tematu własnego w sekcji historii sztuki są reprodukcje: przezrocza, pocztówki, odbitki kserograficzne oraz zapis na płycie CD lub dysku zewnętrznym itp., a w sekcji historii muzyki mogą to być nagrania muzyczne (płyty CD), zapis muzyczny (partytura) itp.

3. Uczniowie przygotowują w formie pisemnej konspekt tematu własnego zawierający w punktach główne tezy wypowiedzi ustnej oraz literaturę przedmiotu.

4. Uczeń ma obowiązek skonsultować z nauczycielem temat własny. Następnie nauczyciel powinien skonsultować temat z sekretarzem naukowym Komitetu Okręgowego Olimpiady Artystycznej i otrzymać od niego zatwierdzenie tematu (do 30 listopada 2021 r.). Formę prezentacji tematu własnego i wymagania sprzętowe również należy skonsultować z odpowiednim Sekretarzem Okręgowym.

5. Uczeń przystępujący do eliminacji Olimpiady po raz kolejny musi opracować inny niż poprzednio temat własny.

Przygotowaliśmy dla Was przewodniki dotyczące opracowania tematu własnego i konspektu:

Temat własny – przewodniki dla uczniów

ETAPY OLIMPIADY ARTYSTYCZNEJ

Eliminacje Olimpiady są trójstopniowe:

I stopnia – eliminacje szkolne, 14 grudnia 2021 r.

II stopnia – eliminacje okręgowe, od 14 do 16 lutego 2022 r.

III stopnia – eliminacje centralne, od 11 do 13 kwietnia 2022 r.

I ELIMINACJE SZKOLNE (I stopnia) są dwuczęściowym egzaminem pisemnym obejmującym:

1. test z wiedzy o historii muzyki/historii sztuki,

2. opis i analizę dzieła w formie wypracowania na podstawie nagrań muzycznych/reprodukcji (przezroczy).

Eliminacje szkolne organizuje i przeprowadza Szkolna Komisja Olimpiady. Szkoła, która z powodu pojedynczych zgłoszeń kandydatów lub z innych przyczyn nie zamierza organizować eliminacji, ma obowiązek zapewnić uczniom udział w eliminacjach w jednej z najbliższych szkół, przesyłając wcześniej do dyrekcji tej szkoły dokładne dane ucznia przystępującego do Olimpiady.

II ELIMINACJE OKRĘGOWE (II stopnia) obejmują:

1. egzamin pisemny (wypracowanie na jeden z pięciu podanych do wyboru tematów z wiedzy o sztuce – historii muzyki/historii sztuki);

2. egzamin ustny składający się z:

  • prezentacji przygotowanego przez ucznia tematu własnego dotyczącego wybranego zagadnienia z dziejów sztuki/muzyki (ok. 15 minut),
  • odpowiedzi na dwa wylosowane pytania z wiedzy o sztuce w oparciu o konkretne dzieła przedstawione za pomocą nagrań muzycznych/przezroczy.

Eliminacje okręgowe organizuje i przeprowadza Komitet Okręgowy. Do eliminacji centralnych typowani są przez Komitety Okręgowe uczniowie, którzy z obu części egzaminu (pisemnej i ustnej) uzyskali łącznie:

  • w sekcji historii muzyki minimum 36 pkt, w tym minimum 6 pkt z pracy pisemnej,
  • w sekcji historii sztuki minimum 36 pkt, w tym minimum 6 pkt z pracy pisemnej.

Komitet Główny – po weryfikacji prac – kwalifikuje do eliminacji centralnych uczniów, którzy uzyskali wymagane minimum punktów z pracy.

III ELIMINACJE CENTRALNE (III stopnia) obejmują: 1. Dwuczęściowy egzamin pisemny składający się z:

  • test z wiedzy o historii muzyki/historii sztuki,
  • opisu i analizy porównawczej dzieł, mających formę wypracowania.

2. Dwuczęściowy egzamin ustny składający się z:

  • rozmowy jurorów z uczniem związanej z opracowanym tematem własnym,
  • rozmowy jurorów z uczniem z zakresu innego niż temat własny (mającej wykazać umiejętność rozpoznania i scharakteryzowania dzieła na tle epoki).

Eliminacje centralne organizuje i przeprowadza Komitet Główny Olimpiady Artystycznej wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Olimpiady Artystycznej.

TYTUŁY LAUREATA, FINALISTY i WYRÓŻNIENIA:

Tytuł laureata otrzymują uczniowie, którzy w eliminacjach centralnych (III stopnia) z obu części egzaminu (pisemnej i ustnej) uzyskali łącznie minimum 40 pkt na 50 możliwych. Tytuł finalisty otrzymują uczestnicy eliminacji centralnych, którzy przystąpili do części pierwszej eliminacji – egzaminu pisemnego i uzyskali minimum 15 punktów z obydwu części łącznie. Wyróżnienie otrzymują finaliści, którzy przystąpili do części ustnej egzaminu.

Podczas etapów szkolnego i okręgowego wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących eliminacji poszczególnych stopni udzielają Komitety Okręgowe. O pomoc podczas etapu centralnego należy zwracać się do Komitetu Głównego. Do Komitetów Okręgowych, a także Komitetu Głównego mogą zwracać się zarówno nauczyciele, jak i uczniowie (wykaz Komitetów Okręgowych wraz z nazwiskami i adresami sekretarzy naukowych znajduje się na stronie internetowej.