Jak zgłosić uczestnictwo ucznia w olimpiadzie?

1. Uczeń, który chce wziąć udział w Olimpiadzie, powinien zgodnie z datą ogłoszoną w terminarzu zgłosić się do nauczyciela opiekuna, wypełnić kartę uczestnika Olimpiady Artystycznej wraz z załącznikiem i ustalić z nauczycielem temat własny.

2. Kartę Uczestnika uczniowie sami pobierają ze strony strony internetowej Olimpiady www.olimpiada-artystyczna.pl (zakładka „Do pobrania”) i zgodnie z datą ogłoszoną w terminarzu nauczycielowi.
Karta Uczestnika powinna być wypełniona wraz z załącznikiem czytelnie (drukowanymi literami) oraz powinna zawierać:

  • wszystkie wymagane w niej informacje (karty niekompletne będą odrzucane ze względów formalnych),
  • stempel dyrekcji szkoły, do której uczeń uczęszcza,
  • podpis ucznia, a w przypadku jego niepełnoletności również rodzica lub prawnego opiekuna na zgodzie na postanowienia regulaminu i wytycznych konkursu (załącznik do Karty Uczestnika),
  • w przypadku niepełnoletniego ucznia podpis rodzica lub prawnego opiekuna (na samym dole załącznika do Karty Uczestnika).

3. Bardzo ważne jest podpisanie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Nauczyciel nie powinien przyjąć nieprawidłowo wypełnionej Karty Uczestnika

4. Informację o miejscu eliminacji szkolnych oraz imienną listę uczestników sporządzoną w formie tabelki dostępnej do pobrania z tej strony (zakładka „Do pobrania”) nauczyciel musi przekazać zgodnie z datą ogłoszoną w terminarzu do sekretarza okręgowego listem poleconym, nieakceptowane są e-maile, faksy ani zgłoszenia telefoniczne (o terminie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą brane pod uwagę. Wykaz sekretarzy naukowych wraz z ich adresami również jest do pobrania z niniejszej strony.

5. Wysyłając informację o liczbie uczestników Olimpiady, nauczyciel zobowiązany jest wysłać również wypełnione i podpisane przez przewodniczącego szkolnej komisji oraz jej członków oświadczenie o zachowaniu tajności otrzymanych materiałów, dostępne w zakładce „Do pobrania”. W oświadczeniu przewodniczący powinien wskazać adres e-mail, na który zostaną wysłane materiały do przeprowadzenia eliminacji szkolnych oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W razie braku oświadczenia lub niekompletnych informacji w nim zawartych materiały niezbędne do przeprowadzenia eliminacji szkolnych nie zostaną wysłane. UWAGA! Najważniejsze jest przesłanie oświadczenia przewodniczącego komisji. Jeżeli w terminie wysłania dokumentów nie są jeszcze znani wszyscy członkowie komisji, to ich dokumenty można dosłać później.

6. Wypełnioną Kartę Uczestnika Olimpiady Artystycznej nauczyciel przekazuje Szkolnej Komisji Olimpiady, która dołącza ją do protokołu eliminacji szkolnych. (informacje na temat protokołu znajdziecie Państwo niżej w rozdziale  ”ELIMINACJE SZKOLNE”).