Informacje dla opiekunów

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W OLIMPIADZIE

Uczestnikiem Olimpiady mogą być:

 • uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości
 • uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

2. W Olimpiadzie Artystycznej mogą brać udział uczestnicy poprzedniej Olimpiady, którzy nie zdobyli tytułu laureata.

3. Laureaci poprzednich Olimpiad Artystycznych mogą przystąpić do kolejnej edycji Olimpiady Artystycznej w sekcji innej niż ta, w której uzyskali tytuł laureata.

JAK ZGŁOSIĆ UCZESTNICTWO UCZNIA W OLIMPIADZIE

1. Uczeń, który chce wziąć udział w Olimpiadzie, powinien do 11 października 2021 r. zgłosić się do nauczyciela opiekuna, wypełnić Kartę Uczestnika Olimpiady Artystycznej wraz z załącznikiem i ustalić z nauczycielem temat własny.

2. Kartę Uczestnika uczniowie sami pobierają ze strony strony internetowej Olimpiady www.olimpiada-artystyczna.pl (zakładka „Do pobrania”) i przekazują do 11 października 2021 r. nauczycielowi.

Karta Uczestnika powinna być wypełniona wraz z załącznikiem czytelnie (drukowanymi literami) oraz powinna zawierać:

 • wszystkie wymagane w niej informacje (karty niekompletne będą odrzucane ze względów formalnych),
 • stempel dyrekcji szkoły, do której uczeń uczęszcza,
 • podpis ucznia, a w przypadku jego niepełnoletności również rodzica lub prawnego opiekuna na zgodzie na postanowienia regulaminu i wytycznych konkursu (załącznik do Karty Uczestnika),
 • w przypadku niepełnoletniego ucznia podpis rodzica lub prawnego opiekuna (na samym dole załącznika do Karty Uczestnika).

3. Bardzo ważne jest podpisanie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Nauczyciel nie powinien przyjąć nieprawidłowo wypełnionej Karty Uczestnika

Karty Uczestnika i załączniki złożone na nieaktualnym wzorze będą odrzucane z przyczyn formalnych.

4. Informację o miejscu eliminacji szkolnych oraz imienną listę uczestników sporządzoną w formie tabelki dostępnej do pobrania z tej strony (zakładka „Do pobrania”) nauczyciel musi przekazać do 15 listopada 2021 r. do sekretarza okręgowego listem poleconym, nieakceptowane są e-maile, faksy ani zgłoszenia telefoniczne (o terminie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą brane pod uwagę. Wykaz sekretarzy naukowych wraz z ich adresami również jest do pobrania z strony konkursu – zakładka “Kontakt”.

5. Wysyłając informację o ilości uczestników Olimpiady, nauczyciel zobowiązany jest wysłać również wypełnione i podpisane przez przewodniczącego szkolnej komisji oraz jej członków oświadczenia o zachowaniu tajności otrzymanych materiałów i przetwarzaniu danych, dostępne w zakładce „Do pobrania”. W oświadczeniu przewodniczący powinien wskazać adres e-mail, na który zostaną wysłane materiały do przeprowadzenia eliminacji szkolnych oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W razie braku oświadczenia lub niekompletnych informacji w nim zawartych materiały niezbędne do przeprowadzenia eliminacji szkolnych nie zostaną wysłane.

6. Wypełnioną Kartę Uczestnika Olimpiady Artystycznej nauczyciel przekazuje Szkolnej Komisji Olimpiady, która dołącza ją do protokołu eliminacji szkolnych. (informacje na temat protokołu znajdziecie Państwo niżej w rozdziale  ”ELIMINACJE SZKOLNE”).

UWAGA: zgodnie z powyższymi informacjami prosimy o przesłanie listem poleconym do 15 listopada na adres odpowiedniego sekretarza okręgowego wyłącznie:

 • wypełnionej tabeli „Zgłoszenie uczniów” 
 • podpisanych przez przewodniczącego i członków szkolnej komisji „Oświadczeń o zachowaniu tajności otrzymanych materiałów i przetwarzaniu danych” 

ZASADY OPRACOWANIA TEMATU WŁASNEGO

1. Temat własny może mieć charakter monograficzny (twórczość konkretnego artysty, analiza grupy dzieł lub jednego wybitnego dzieła, charakterystyka kierunku albo szkoły) lub przekrojowy (przedstawienie konkretnego problemu artystycznego w różnych epokach), tematy przekrojowe nie powinny jednak być formułowane zbyt szeroko.

2. Do prezentacji tematu własnego można przygotować materiał ilustracyjny. Jedyną możliwą formą ilustrowania tematu własnego w sekcji historii sztuki są reprodukcje: przezrocza, pocztówki, odbitki kserograficzne oraz zapis na płycie CD lub dysku zewnętrznym itp., a w sekcji historii muzyki mogą to być nagrania muzyczne (płyty CD), zapis muzyczny (partytura) itp..

3. Uczniowie przygotowują w formie pisemnej konspekt tematu własnego zawierający w punktach główne tezy wypowiedzi ustnej oraz literaturę przedmiotu.

4. Uczeń ma obowiązek skonsultować z nauczycielem temat własny. Następnie nauczyciel powinien skonsultować temat z sekretarzem naukowym Komitetu Okręgowego Olimpiady Artystycznej i otrzymać od niego zatwierdzenie tematu do 30 listopada 2021 r. Formę prezentacji tematu własnego i wymagania sprzętowe również należy skonsultować z odpowiednim Sekretarzem Okręgowym.

5. Uczeń przystępujący do eliminacji Olimpiady po raz kolejny musi opracować inny niż poprzednio temat własny.

Przygotowaliśmy przewodniki dla uczniów dotyczące przygotowania tematu własnego i konspektu:

Temat własny – przewodniki dla uczniów

ETAPY OLIMPIADY ARTYSTYCZNEJ

Eliminacje Olimpiady są trójstopniowe:

I stopnia – eliminacje szkolne, 14 grudnia 2021 r.

II stopnia – eliminacje okręgowe, od 14 do 16 lutego 2022 r.

III stopnia – eliminacje centralne, od 11 do 13 kwietnia 2022 r.

I ELIMINACJE SZKOLNE (I stopnia) są dwuczęściowym egzaminem pisemnym obejmującym:
1. test z wiedzy o historii muzyki/historii sztuki,
2. opis i analizę dzieła w formie wypracowania na podstawie nagrań muzycznych/reprodukcji (przezroczy).

Eliminacje szkolne organizuje i przeprowadza Szkolna Komisja Olimpiady. Szkoła, która z powodu pojedynczych zgłoszeń kandydatów lub z innych przyczyn nie zamierza organizować eliminacji, ma obowiązek zapewnić uczniom udział w eliminacjach w jednej z najbliższych szkół, przesyłając wcześniej do dyrekcji tej szkoły dokładne dane ucznia przystępującego do Olimpiady.

Po zakończeniu eliminacji I stopnia Szkolna Komisja Olimpiady sporządza protokół zawierający imienny wykaz uczestników eliminacji oraz ich oceny.

Protokół z eliminacji szkolnych można w zakładce „Do pobrania”:

Do eliminacji okręgowych zostają zakwalifikowani uczniowie, którzy (uzyskali z obu części egzaminu łącznie minimum 32 pkt, w tym minimum 6 pkt z opisu dzieła sztuki).

Klucze do testów publikujemy po eliminacjach na stronie internetowej. Załącznik nr 1 do Regulaminu Olimpiady Artystycznej zawiera wytyczne do sprawdzania prac pisemnych. Szczegółowe wytyczne zamieszczamy w poniższych poradnikach:

Jak oceniać opis dzieła muzycznego?
Jak oceniać opis dzieła sztuki?

Do 21 grudnia 2021 roku Szkolna Komisja Olimpiady ma obowiązek przekazać sekretarzowi naukowemu Komitetu Okręgowego:

 • protokół eliminacji szkolnych zawierający imienny wykaz uczestników eliminacji oraz ich oceny;
 • konspekty tematów własnych tylko tych uczniów, którzy zakwalifikowali się do eliminacji okręgowych;
 • Karty Uczestnika tylko tych uczniów, którzy zakwalifikowali się do eliminacji okręgowych;
 • prace pisemne tylko tych uczniów, którzy zakwalifikowali się do eliminacji okręgowych

Po weryfikacji prac wstępnie zakwalifikowanych uczniów odpowiednie Komitety Okręgowe informują o ostatecznym zakwalifikowaniu się uczniów do eliminacji okręgowych, ich miejscu i terminie. Informacja ta powinna zostać przekazana do 15 stycznia 2022 roku.

II ELIMINACJE OKRĘGOWE (II stopnia) obejmują:

1. egzamin pisemny (wypracowanie na jeden z pięciu podanych do wyboru tematów z wiedzy o sztuce – historii muzyki/historii sztuki);
2. egzamin ustny składający się z:

 • prezentacji przygotowanego przez ucznia tematu własnego dotyczącego wybranego zagadnienia z dziejów sztuki/muzyki (ok. 15 minut),
 • odpowiedzi na dwa wylosowane pytania z wiedzy o sztuce w oparciu o konkretne dzieła przedstawione za pomocą nagrań muzycznych/przezroczy.

Eliminacje okręgowe organizuje i przeprowadza Komitet Okręgowy.

Do eliminacji centralnych typowani są przez Komitety Okręgowe uczniowie, którzy z obu części egzaminu (pisemnej i ustnej) uzyskali łącznie:

 •  w sekcji historii muzyki minimum 35 pkt, w tym minimum 6 pkt z pracy pisemnej,
 •  w sekcji historii sztuki minimum 36 pkt, w tym minimum 6 pkt z pracy pisemnej.

Komitet Główny – po weryfikacji prac – kwalifikuje do eliminacji centralnych uczniów, którzy uzyskali wymagane minimum punktów z pracy. O ostatecznej kwalifikacji informuje Komitet Główny w terminie do 21 marca 2022 roku.

III ELIMINACJE CENTRALNE (III stopnia) obejmują:

1. Dwuczęściowy egzamin pisemny składający się z:

 • test z wiedzy o historii muzyki/historii sztuki,
 • opisu i analizy porównawczej dzieł, mających formę wypracowania.

2. Dwuczęściowy egzamin ustny składający się z:

 • rozmowy jurorów z uczniem związanej z opracowanym tematem własnym,
 • rozmowy jurorów z uczniem z zakresu innego niż temat własny (mającej wykazać umiejętność rozpoznania i scharakteryzowania dzieła na tle epoki).

Eliminacje centralne organizuje i przeprowadza Komitet Główny Olimpiady Artystycznej wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Olimpiady Artystycznej.

Podczas etapów szkolnego i okręgowego wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących eliminacji poszczególnych stopni udzielają Komitety Okręgowe. O pomoc podczas etapu centralnego należy zwracać się do Komitetu Głównego. Do Komitetów Okręgowych, a także Komitetu Głównego mogą zwracać się zarówno nauczyciele, jak i uczniowie (wykaz Komitetów Okręgowych wraz z nazwiskami i adresami sekretarzy naukowych znajduje się na stronie internetowej Olimpiady.