Dla rodziców

Drogi Rodzicu/Opiekunie,

Przygotowaliśmy dla Państwa informacje, które mogą być przydatne, jeśli Państwa dziecko zdecyduje się na udział w naszym konkursie. Zamieszczamy zarówno informacje merytoryczne, dotyczące przebiegu poszczególnych etapów konkursu, organizacyjne jak i garść zagadnień do indywidualnej refleksji. Polecamy Państwu przeczytanie regulaminu konkursu. Dla ułatwienia poniżej zamieszczamy wyciąg najważniejszych informacji.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W OLIMPIADZIE

1. Uczestnikami Olimpiady mogą być:

 • uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości
 • uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

2. W Olimpiadzie Artystycznej mogą brać udział uczestnicy poprzedniej Olimpiady, którzy nie zdobyli tytułu laureata.

3. Laureaci poprzednich Olimpiad Artystycznych mogą przystąpić do kolejnej edycji Olimpiady Artystycznej w sekcji innej niż ta, w której uzyskali tytuł laureata.

Przywileje i korzyści dla laureatów i finalistów, którzy brali udział w Olimpiadzie Artystycznej jako gimnazjaliści są inne niż te dla licealistów:

SEKCJE OLIMPIADY ARTYSTYCZNEJ

 1. Uczniowie przystępujący do Olimpiady Artystycznej muszą dokonać wyboru sekcji OA, w której chcą uczestniczyć.
 2. Olimpiada Artystyczna dzieli się na dwie sekcje: historii sztuki i historii muzyki.
 3. Regulamin Olimpiady Artystycznej, terminarze kolejnych edycji i wzory dokumentów są wspólne dla obu sekcji.

ETAPY OLIMPIADY ARTYSTYCZNEJ

Eliminacje Olimpiady są trójstopniowe:

I stopnia – eliminacje szkolne, 14 grudnia 2021 r.

II stopnia – eliminacje okręgowe, od 14 do 16 lutego 2022 r.

III stopnia – eliminacje centralne, od 11 do 13 kwietnia 2022 r. (Warszawa)

Podczas etapów szkolnego i okręgowego wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących eliminacji poszczególnych stopni udzielają Komitety Okręgowe odpowiednie dla każdej sekcji (wykaz do pobrania w zakładce: Kontakt). Zatem podczas tych etapów ze wszystkimi kwestiami dotyczącymi konkursu proszę zgłaszać się do swojego Sekretarza Okręgowego.

O pomoc podczas etapu centralnego należy zwracać się do Komitetu Głównego. Informacje kontaktowe i terminy dyżurów biura podajemy w zakładce „Kontakt”.

I ELIMINACJE SZKOLNE (I stopnia)

Organizacja

Eliminacje szkolne organizuje i przeprowadza Szkolna Komisja Olimpiady. Szkoła, która z powodu pojedynczych zgłoszeń kandydatów lub z innych przyczyn nie zamierza organizować eliminacji, ma obowiązek zapewnić uczniom udział w eliminacjach w jednej z najbliższych szkół, przesyłając wcześniej do dyrekcji tej szkoły dokładne dane ucznia przystępującego do Olimpiady.

Eliminacje szkolne obejmują:

 1. test z wiedzy o historii muzyki/historii sztuki,
 2. opis i analizę dzieła w formie wypracowania na podstawie nagrań muzycznych/reprodukcji (przezroczy).

Przykłady testów z ubiegłych lat znajdą Państwo w zakładce Informacje dla uczestników.

II ELIMINACJE OKRĘGOWE (II stopnia)

Kwalifikacja do eliminacji okręgowych

Do eliminacji okręgowych przystępują uczniowie, którzy uzyskali z obu części egzaminu eliminacji szkolnych łącznie minimum 32 pkt, w tym minimum 6 pkt z opisu dzieła sztuki. Prace uczniów, którzy otrzymali wynik kwalifikujący ich do eliminacji okręgowych, są weryfikowane przez Komitety Okręgowe.

Komitety Okręgowe informują o ostatecznym zakwalifikowaniu się uczniów do eliminacji okręgowych, ich miejscu i terminie. Informacja ta powinna zostać przekazana do 15 stycznia 2022 roku. Informacja może zostać przekazana e-mailem na adres podany w karcie zgłoszenia. Zatem prosimy o odbieranie poczty w tym terminie. Zawiadamiamy także szkoły.

Organizacja eliminacji okręgowych

Koszty noclegów, przejazdu i wyżywienia uczniów mieszkających poza miejscowością, w której odbywają się eliminacje okręgowe, są pokrywane z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Eliminacje okręgowe organizuje i przeprowadza Komitet Okręgowy.

Komitet Okręgowy udziela informacji na temat organizacji tego etapu eliminacji.

Uwaga! Termin eliminacji jest podyktowany terminami matur (olimpiady muszą się odbyć przed maturami). Aby mieć wystarczająco dużo czasu na rzetelną ocenę prac uczestników, ten etap musi się odbyć w pierwszej połowie lutego. Proszę wziąć pod uwagę, że w niektórych okręgach przypada na termin ferii zimowych.

Eliminacje okręgowe obejmują:

1. egzamin pisemny (wypracowanie na jeden z pięciu podanych do wyboru tematów z wiedzy o sztuce – historii muzyki/historii sztuki);
2. egzamin ustny składający się z:

 • prezentacji przygotowanego przez ucznia tematu własnego dotyczącego wybranego zagadnienia z dziejów sztuki/muzyki (ok. 15 minut),
 • odpowiedzi na dwa wylosowane pytania z wiedzy o sztuce w oparciu o konkretne dzieła przedstawione za pomocą nagrań muzycznych/przezroczy.

III ELIMINACJE CENTRALNE (III stopnia)

Kwalifikacja do eliminacji centralnych

Do eliminacji centralnych typowani są przez Komitety Okręgowe uczniowie, którzy z obu części egzaminu (pisemnej i ustnej) uzyskali łącznie:

 •  w sekcji historii muzyki minimum 35 pkt, w tym minimum 6 pkt z pracy pisemnej,
 •  w sekcji historii sztuki minimum 36 pkt, w tym minimum 6 pkt z pracy pisemnej.

Komitet Główny z siedzibą w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – po weryfikacji prac – kwalifikuje do eliminacji centralnych uczniów, którzy uzyskali wymagane minimum punktów z pracy. O ostatecznej kwalifikacji informuje Komitet Główny w terminie do 21 marca 2022 roku.

Uwaga! Pragniemy podkreślić, że tylko zawiadomienie przesłane przez Komitet Główny Olimpiady Artystycznej jest wiążące. Niektóre okręgi praktykują wcześniejsze powiadamianie uczniów o uzyskanych wynikach. Zdarza się jednak, że Centralna Komisja zmienia punktację za część pisemną, co może zmienić ogólną klasyfikację ucznia w konkursie. W skład Centralnej Komisji, oddzielnej dla sekcji historii muzyki i historii sztuki wchodzą specjaliści z danej dziedziny: wykładowcy uniwersyteccy, pracownicy merytoryczni muzeów, niezależni eksperci. Wszystkie prace sprawdzane są przez to samo grono, co ma zapewnić maksymalnie obiektywną ocenę i wyrównany poziom dla wszystkich uczestników. Zatem jeśli spotkają się Państwo z przekazaniem wcześniejszej informacji aniżeli ta, którą przesyła Komitet Główny, prosimy o ostrożność w jej interpretacji. Zależy nam na tym, by zaoszczędzić uczestnikom zbędnego stresu i rozczarowań.

Organizacja eliminacji centralnych (informacje dotyczące uczniów spoza Warszawy)

Eliminacje centralne odbywają się w Warszawie. Uczniowie wraz z informacją o zakwalifikowaniu do eliminacji centralnych otrzymują drogą elektroniczną wytyczne organizacyjne, które uwzględniają:

 • terminy eliminacji;
 • termin przyjazdu do Warszawy;
 • miejsce zakwaterowania;
 • instrukcje związane z dojazdem do hostelu;
 • ważne telefony.

Biuro Olimpiady przesyła drogą elektroniczną formularz ze zgodą (oświadczeniem) rodziców (opiekunów) i oświadczeniem ucznia związanymi z udziałem ucznia w eliminacjach centralnych Olimpiady Artystycznej. Prosimy o podpisanie oświadczenia, ponieważ  uczeń musi okazać organizatorom Olimpiady Artystycznej.

Prosimy także o poważne traktowanie treści oświadczenia, w którym jest mowa o właściwym zachowaniu, niespożywaniu środków zakazanych prawem oraz wszelkich napojów alkoholowych. To nie służy nikomu, a może doprowadzić do dramatycznych konsekwencji.

Koszt przejazdu, noclegów i wyżywienia (śniadania, suchy prowiant, obiadokolacje) uczniów spoza Warszawy pokrywany jest z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Koszty związane z przejazdem do Warszawy i podróżą powrotną rozliczane są w Warszawie. Prosimy o zachowanie biletu środków komunikacji publicznej (np. PKP, PKS). Informujemy, że nie zwracamy kosztów podróży prywatnym środkiem transportu, nie pokrywamy różnicy w cenie biletu wynikającej z braku ważnej legitymacji uczniowskiej (czyli nie refundujemy biletów pełnopłatnych, gdy przysługuje bilet ze zniżką), nie pokrywamy kar i mandatów. Nie pokrywamy kosztów przejazdów Intercity, jeśli istnieje możliwość dojazdu tańszym pociągiem. Nie pokrywamy kosztów podróży pierwszą klasą.

Uprzejmie prosimy o zakup biletów na oddzielnych blankietach, aby każdy mógł go dołączyć do oświadczenia niezbędnego do rozliczenia kosztów podróży.

Na czas eliminacji centralnych (trzy dni) uczniowie spoza Warszawy otrzymują bilety komunikacji miejskiej (ZTM). Bilety ZTM są do odbioru dopiero po przyjeździe do hostelu.

Z każdego okręgu przyjeżdża jeden opiekun dla odpowiedniej sekcji. Polecamy wcześniej się z nim skontaktować.

Eliminacje centralne obejmują:

1. Dwuczęściowy egzamin pisemny składający się z:

 • test z wiedzy o historii muzyki/historii sztuki,
 • opisu i analizy porównawczej dzieł, mających formę wypracowania.

2. Dwuczęściowy egzamin ustny składający się z:

 • rozmowy jurorów z uczniem związanej z opracowanym tematem własnym,
 • rozmowy jurorów z uczniem z zakresu innego niż temat własny (mającej wykazać umiejętność rozpoznania i scharakteryzowania dzieła na tle epoki).

Eliminacje centralne organizuje i przeprowadza Komitet Główny Olimpiady Artystycznej wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Olimpiady Artystycznej.

TYTUŁY LAUREATA, FINALISTY i WYRÓŻNIENIA:

Tytuł laureata otrzymują uczniowie, którzy w eliminacjach centralnych (III stopnia)
z obu części egzaminu (pisemnej i ustnej) uzyskali łącznie minimum 40 pkt na 50 możliwych.

Tytuł finalisty otrzymują uczestnicy eliminacji centralnych, którzy przystąpili do części pierwszej eliminacji – egzaminu pisemnego i uzyskali minimum 15 punktów z obydwu części łącznie.

Wyróżnienie otrzymują finaliści, którzy przystąpili do części ustnej egzaminu.

Uzyskanie tytułu finalisty, finalisty z wyróżnieniem lub laureata pozwala na uzyskanie wyniku 100% z matury odpowiednio z historii sztuki lub historii muzyki.

Tytuły finalisty, finalisty z wyróżnieniem i laureata uprawniają do ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym na wiele kierunków studiów (często jest to nawet pominięcie postępowania kwalifikacyjnego). Szczegółowych informacji należy szukać w wytycznych związanych z rekrutacją na dany rok publikowanych przez uczelnie wyższe.

Warto wiedzieć, że…..

 • nie każde dziecko potrafi poradzić sobie w sytuacji stresu. Proszę rozważyć taką ewentualność, że Państwa dziecko choć posiada ogromną wiedzę, może mieć trudności z jej przekazaniem, ponieważ bardzo się stresuje. Ten problem szczególnie widać podczas części ustnej eliminacji okręgowych i centralnych. Uczestnicy wówczas mają problem z logiczną konstrukcją wypowiedzi, często  w ogóle nie udzielają odpowiedzi na zadawane przez komisję pytania. Niebawem na naszej stronie opublikujemy artykuł dotyczący radzenia sobie ze stresem. Dedykujemy go przede wszystkim uczniom, ale zachęcamy do lektury także Państwa.
 • Presja sprostania oczekiwaniom bliskich jest często mocno obciążająca dla dzieci. Warto dzieciom kibicować, jednak nie obciążać ich swoimi oczekiwaniami i marzeniami. Proszę się zastanowić, co się wydarzy jeśli dziecko nie przejdzie do kolejnego etapu/nie uzyska tytułu laureata? Czy to osiągnięcie jest ważniejsze dla Państwa czy dla dziecka? Czyje marzenie w ten sposób jest realizowane? Jak się Państwo z tym czują? A jak się czuje z tym dziecko?
 • Państwa dziecko odniosło sukces niezależnie od wyników. Dlaczego? Bo stanęło do konkurencji, zmierzyło się nie tylko ze stroną merytoryczną konkursu, ale także z emocjami, które mu towarzyszą. Zapewne często musiało pokonać własne słabości, stres, niejednokrotnie poradzić sobie z obciążeniem w postaci oczekiwań pokładanych przez nauczycieli czy rodziców, zintegrować się z poznanymi uczniami z innych szkół, przekroczyć własną nieśmiałość. To już bardzo dużo!
 • Państwa wsparcie jest dziecku bardzo potrzebne na każdym etapie konkursu i niezależnie od wyniku. W końcu świat na olimpiadzie się nie kończy.